Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

GWARANCJE de minimis

Co to jest gwarancja?
Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty kredytu dokona gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

 

Co to jest gwarancja de minimis?
Jest to gwarancja udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu, natomiast nie stanowi ona dotacji i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy.

 

Ogólne warunki gwarancji de minimis dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych:
• dla kredytów obrotowych maksymalny okres udzielonej gwarancji wynosi 27 miesięcy, dla kredytów inwestycyjnych wynosi 99 miesięcy,
• zabezpiecza 60% kwoty kredytu,
• nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
• jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
• roczna stawka prowizyjna  wynosi 0,5%  kwoty objętej gwarancją.

 

 

Jednostkowa kwota jednej gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.
Wniosek o udzielenie gwarancji składany jest bezpośrednio w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie. Przedsiębiorca nie musi występować z wnioskiem o udzielenie gwarancji spłaty kredytu do BGK.

 

Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej tj.:
- zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi,
- uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa,
- spłatę kredytu obrotowego w innym banku.
Kredyt obrotowy może być udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

 

Środki z kredytu inwestycyjnego  mogą być przeznaczone na  finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych, np.:
- budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
- zakup samochodów, maszyn i urządzeń.

 

Objęcie kredytu gwarancją de minimis  uzależnione jest od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w banku kredytującym procedurami.  Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.

 


Korzyści dla przedsiębiorców:
• dostęp do kredytu dla  przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nie mających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
• elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem – w części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać na rzecz banku,
• oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
• minimum biurokracji – żadnych dodatkowych dokumentów i obowiązków sprawozdawczych poza złożeniem: 
   - na etapie ubiegania się o gwarancję - wniosku o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotyczącą pomocy publicznej,

   - po uzyskaniu gwarancji - weksla wraz deklaracją wekslową, oświadczenia o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o ochronie danych osobowych.

 


Więcej informacji o gwarancji de minimis znajdą Państwo na stronie internetowej   www.deminimis.gov.pl