Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

AKTUALNOŚCI

Informacja dla Klientów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 listopada 2016 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie”.

Treść nowego Regulaminu.

Wprowadzane modyfikacje wynikają z konieczności aktualizacji regulaminu, implementacji rekomendacji dotyczącej bezpieczeństwa bankowości elektronicznej Banku a także nowowprowadzonych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z powyższym, informujemy, że:

  1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie,
  2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia dodatkowych opłat,
  3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, a nie wypowie umowy, wygasa ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Pisemne oświadczenie można wysłać listem poleconym na adres placówki Banku lub złożyć osobiście.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Banku.

Wróć