Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

AKTUALNOŚCI

Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie, działając na podstawie § 102 ust. 1 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” (dalej jako „Regulamin”), dokonuje zmiany postanowień Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku.

Zmiany w Regulaminie polegają na dodaniu zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności oraz związanego z tym mechanizmem rachunku VAT, wprowadzonych Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62, zwanej w dalszej części pisma „Ustawą”), wchodzącej w życie dnia 1 lipca 2018r.

Realizując postanowienia Ustawy, Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie wprowadza począwszy od dnia 1 lipca 2018r. do oferty możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności za pośrednictwem  rachunku rozliczeniowego klienta instytucjonalnego (przedsiębiorcy) oraz powiązanego z nim rachunku VAT.

Wobec powyższego każdemu klientowi instytucjonalnemu posiadającemu rachunek rozliczeniowy w złotych (PLN) Bank otworzy rachunek VAT. Zgodnie z Ustawą każda firma niezależnie od tego czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy też nie jest takim podatnikiem, musi posiadać co najmniej jeden rachunek VAT.

Bank działając na mocy ustawy założył dla Państwa rachunek VAT. Informacje o numerze rachunku można pozyskać w Oddziałach Banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Rachunek VAT będzie prowadzony wyłącznie w złotych (PLN). Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w innych walutach niż złoty taki rachunek nie będzie otwierany.

Rachunek VAT będzie służył do przechowywania środków z tytułu podatku VAT i wykonywaniu wyłącznie operacji wskazanych w Ustawie, w tym przelewów przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Tytułem wyjaśnienia wskazujemy, że mechanizm podzielonej płatności, będzie mógł być na zasadzie dobrowolności stosowany w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. Będzie on polegał na dokonaniu przelewu przez nabywcę w części dotyczącej podatku VAT (w całości lub części jego wartości) na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Decyzja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności będzie należała do nabywcy. Rozliczenia tego typu będą dokonywane za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego powiązanego z rachunkiem VAT. Jednym przelewem opłacamy tylko jedną fakturę.
Takiego rodzaju przelewu nie będzie można użyć do transakcji pomiędzy firmą a osoba prywatną.

Bank otworzy rachunek VAT automatycznie, bez dodatkowych opłat. Zgodnie z Ustawą, a otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia nowej ani zmiany umowy z klientem. Do tego rachunku nie będzie wydawany instrument płatniczy.
Bank każdemu klientowi otworzy jeden rachunek VAT niezależnie od ilości posiadanych rachunków rozliczeniowych. W przypadku posiadania przez klienta kilku rachunków rozliczeniowych otwarty przez Bank rachunek VAT będzie powiązany z wszystkimi rachunkami rozliczeniowymi tego klienta. Otwarcie odrębnych rachunków VAT dla poszczególnych rachunków rozliczeniowych będzie odbywało się na podstawie wniosku klienta.

Jednocześnie informujemy, że informacje dotyczące salda na Państwa rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz na wyciągach udostępnianych Państwu zgodnie z dotychczasowymi zasadami współpracy.

Treść nowego, obowiązującego od dnia 1 lipca 2018 roku Regulaminu dostępna jest również w oddziałach Banku.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

Zapisy dotychczasowe

   

Zapisy aktualne

 

 

§ 2

Dodano w porządku alfabetycznym następujące definicje:

(….)

13) dedykowany komunikat przelewu – przelew w którym podatnik wskazuje: kwotę podatku VAT; numer faktury lub faktury korygującej; numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT; kwotę wartości sprzedaży brutto;

30) mechanizm podzielonej płatności - sposób płatności szczegółowo opisany w ustawie VAT polegający na zapłacie w całości lub w części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy, na podstawie jednego zlecenia płatniczego przy zastosowaniu dedykowanego komunikatu przelewu;

(….)

59) rachunek VAT – nieoprocentowany rachunek prowadzony dla rachunku rozliczeniowego, na zasadach określonych w Prawie bankowym;

(….)

77) ustawa VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.);


Zmianie uległa numeracja podpunktów.


§5

1. W zależności od charakteru operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku, Bank może prowadzić dla klienta następujące rachunki:

1) rachunek bieżący;

2) rachunek pomocniczy;

3) rachunki lokat.

2. Rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3, prowadzone są wyłącznie w złotych, pozostałe rachunki mogą być prowadzone w złotych lub w walucie wymienialnej, określonej przez Bank; informacja o rodzajach walut, w których Bank prowadzi rachunki podawana jest w formie komunikatów w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

(….)

12. Bank może prowadzić inne rachunki, niż wymienione w ust. 1, na indywidualnych warunkach określonych w umowie zawartej z klientem.

 

 

§ 5

1. W zależności od charakteru operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku, Bank może prowadzić dla klienta następujące rachunki:

1) rachunek bieżący;

2) rachunek pomocniczy;

3) rachunki lokat;

4) rachunek VAT.

2. Rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, prowadzone są wyłącznie w złotych, pozostałe rachunki mogą być prowadzone w złotych lub w walucie wymienialnej, określonej przez Bank; informacja o rodzajach walut, w których Bank prowadzi rachunki podawana jest w formie komunikatów w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

(…..)

11. Rachunek VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy i jest otwierany przez Bank automatycznie dla rachunku rozliczeniowego prowadzonego w złotych.

12. Rachunek VAT służy do przechowywania środków z tytułu podatku VAT oraz do dokonywania płatności podatku na rachunek urzędu skarbowego i wykonywaniu płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

13. Dla tego samego posiadacza rachunku Bank prowadzi jeden rachunek VAT. W przypadku prowadzenia dla posiadacza rachunku więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego, na wniosek klienta, Bank otwiera kolejne rachunki VAT. 

14. Bank z rachunku VAT i na rachunek VAT realizuje wyłącznie przelewy zlecone przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności lub za pomocą dedykowanego komunikatu przelewu, chyba
że przepisy stanowią inaczej.

15. Bank może prowadzić inne rachunki, niż wymienione w ust. 1, na indywidualnych warunkach określonych w umowie zawartej z klientem.

§ 11

(….)

9. Bank ma prawo odmowy otwarcia rachunku bez podania przyczyny; o odmowie otwarcia rachunku Bank informuje klienta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w sposób uzgodniony z klientem.

 

  § 11

(….)

9. Na dowód otwarcia rachunku VAT klient otrzymuje:

1) potwierdzenie otwarcia rachunku;

2) taryfę.

10. Bank ma prawo odmowy otwarcia rachunku bez podania przyczyny; o odmowie otwarcia rachunku Bank informuje klienta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w sposób uzgodniony z klientem.

 

 

 

§ 15

(….)

4. Rachunek VAT może zostać obciążony lub uznany wartością odpowiadającą kwocie podatku VAT lub z innego tytułu, na zasadach i w przypadkach określonych w Prawie bankowym i Ustawie VAT.

 

 

§ 19

(….)

8. W przypadku przelewów zlecanych przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, posiadacz zobowiązany jest podać dane wskazane w § 19 ust. 1, przy czym klient zobowiązany jest podać NRB rachunku rozliczeniowego odbiorcy oraz dodatkowo także:

1) kwotę podatku VAT, która ma zostać zapłacona,

2) kwotę sprzedaży brutto albo kwotę przekazywanych środków w przypadku przelewu na inny własny rachunek VAT w Banku,

3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność albo słowa „przekazanie własne” w przypadku przelewu na inny własny rachunek VAT w Banku,

4) numer identyfikacyjny na potrzeby podatku VAT odbiorcy przelewu.

9. Na rachunek VAT nie są realizowane wpłaty w formie gotówkowej.


§ 43

1. Bank wydaje karty z funkcją zbliżeniową i bez funkcji zbliżeniowej.

2. Karty mogą być wydawane do:

1) Rachunków rozliczeniowych w złotych;

2) Rachunków rozliczeniowych w walutach wymienialnych: EUR i USD.

3. Bank wydaje nie więcej niż jedną kartę tego samego typu dla jednego użytkownika karty do tego samego rachunku.

4. Posiadacz rachunku może zwrócić się o wydanie karty dla jednego lub wielu użytkowników karty, którym udziela stosownego pełnomocnika dysponowania środkami na rachunku przy użyciu karty.

5. W przypadku wydania karty z funkcją zbliżeniową posiadacz rachunku ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej jest dokonanie przez użytkownika karty transakcji stykowej w terminalu POS lub bankomacie z użyciem PIN.

6. Po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej nie ma możliwości dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych.

7. W przypadku zmiany decyzji, o której mowa w ust. 5, posiadacz rachunku ma możliwość włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie i dokonywania transakcji zbliżeniowych.

8. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za operacje dokonywane przy pomocy wszystkich kart wydanych do jego rachunku, na zasadach określonych w regulaminie i umowie.

 

§ 42

1. Bank wydaje karty z funkcją zbliżeniową i bez funkcji zbliżeniowej.

2. Bank nie wydaje kart płatniczych do rachunku VAT.

3. Karty mogą być wydawane do:

1) rachunków rozliczeniowych w złotych;

2) rachunków rozliczeniowych w walutach wymienialnych: EUR i USD,

4. Bank wydaje nie więcej niż jedną kartę tego samego typu dla jednego użytkownika karty do tego samego rachunku.

5. Posiadacz rachunku może zwrócić się o wydanie karty dla jednego lub wielu użytkowników karty, którym udziela stosownego pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku przy użyciu karty.

6. W przypadku wydania karty z funkcją zbliżeniową posiadacz rachunku ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie; warunkiem wyłączenia funkcji zbliżeniowej jest dokonanie przez użytkownika karty transakcji stykowej w terminalu POS lub bankomacie z użyciem PIN.

7. Po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej nie ma możliwości dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych.

8. W przypadku zmiany decyzji, o której mowa w ust. 6, posiadacz rachunku ma możliwość włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie i dokonywania transakcji zbliżeniowych.

9. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za operacje dokonane przy pomocy wszystkich kart wydanych do jego rachunku, na zasadach określonych w regulaminie i umowie.

§ 110

1. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę:

1) rachunku lokaty – w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym;

2) ramową/rachunku innego niż rachunek lokaty – z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. Strony odpowiednio w umowie mogą ustalić inny, niż określony w ust. 1 pkt 2, termin wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie umowy/umowy rachunku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 108

1. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę:

1) rachunku lokaty – w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym;

2) ramową/rachunku innego niż rachunek lokaty – z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie umowy rachunku rozliczeniowego obejmuje również prowadzony dla danego rachunku rozliczeniowego rachunek VAT, jeżeli:

1) jest to jedyny rachunek VAT, a Bank nie prowadzi dla posiadacza innych rachunków rozliczeniowych,

2) wyłącznie do tego rachunku rozliczeniowego prowadzony był odrębny rachunek VAT.

3. Posiadacz rachunku nie może złożyć dyspozycji zamknięcia jedynego Rachunku VAT bez wypowiedzenia umowy rachunku rozliczeniowego.

4. Rachunek VAT nie może zostać zamknięty jeżeli jest prowadzony, oprócz zamykanego rachunku rozliczeniowego, także dla innego rachunku rozliczeniowego.

5. Strony odpowiednio w umowie mogą ustalić inny, niż określony w ust. 1 pkt 2, termin wypowiedzenia.

6. Wypowiedzenie umowy/umowy rachunku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


 

§ 110

(…)

Usunięto treść zapisu:

10) udostepnienie urządzenia mobilnego z zainstalowaną kartą mobilną osobom nieuprawnionym;


Zmianie uległa numeracja podpunktów.


§ 111

1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest wskazać Bankowi sposób zadysponowania saldem rachunku, jeżeli doszło do wypowiedzenia umowy w całości lub w części dotyczącej tego rachunku,

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy środki pieniężne, co do których posiadacz nie złożył dyspozycji, o której mowa w ust. 1, podlegają przeksięgowaniu przez Bank na nieoprocentowany rachunek techniczny.

 

 

§ 111

1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest wskazać Bankowi sposób zadysponowania saldem rachunku, jeżeli doszło do wypowiedzenia umowy w całości lub w części dotyczącej tego rachunku,

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy środki pieniężne, co do których posiadacz nie złożył dyspozycji, o której mowa w ust. 1, podlegają przeksięgowaniu przez Bank na nieoprocentowany rachunek techniczny

3. Przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego, wypłata salda z rachunku VAT może nastąpić na:

1) inny rachunek VAT prowadzony przez Bank dla posiadacza rachunku i przez niego wskazany

2) rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest dany rachunek VAT, na podstawie postanowienia właściwego organu wydanego zgodnie z ustawą VAT.

4. Do momentu aż saldo na rachunku VAT nie będzie równe zeru tzn. środki na nim zgromadzone nie zostaną przekazane zgodnie z § 108 ust. 5 i 6, zarówno rachunek VAT jak i rachunek rozliczeniowy do którego jest prowadzony rachunek VAT nie zostaną zamknięte.

W celu ułatwienia Państwu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami zostały one wyróżnione w Regulaminie tłustym drukiem.

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin zacznie Państwa obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku.

Przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli zaś złożą Państwo sprzeciw, nie dokonując wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.

Korzystając z bankowości elektronicznej, prosimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa dostępnych również na stronie www.sblzakrzewo.pl (zakładka BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA) tj. m. in. zanim wprowadzi Pan/Pani swój Identyfikator Użytkownika i hasło, proszę sprawdzić, czy adres strony logowania rozpoczyna się od https://, a w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka.

Zapraszamy do oddziałów naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie zamieszczone są na stronie internetowej www.sblzakrzewo.pl (zakładka KONTAKT).

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji lub pod adresem e-mail: bszakrzewo@hot.pl.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie

Wróć